1. Home
  2.  | 
  3. Over de school
  4.  | Financiën

Financiën

Kosten en bijdragen

Voortgezet onderwijs volgen is gratis in Nederland. Van het geld dat onze school van de overheid ontvangt, kunnen we de lessen verzorgen, het schoolgebouw betalen, de meeste leermiddelen en materialen financieren, en de salarissen van het personeel betalen.

Daarnaast heeft onze school geld nodig om nuttige en noodzakelijke activiteiten te organiseren die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onze leerlingen en die het onderwijsprogramma aantrekkelijk maken. Hiervoor ontvangen wij echter geen geld van de overheid.

Vrijwillige Ouderbijdrage

Als school willen we meer bieden dan wettelijk vereist is. We vinden het belangrijk om de leeromgeving te verrijken en de talenten van de leerling meer tot hun recht te laten komen. Om dit mogelijk te maken is ons onderwijsprogramma verrijkt met aanvullende voorzieningen en activiteiten. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan culturele en sportieve activiteiten of activiteiten in het kader van de identiteit van de school. De bekostiging die wij van de overheid ontvangen, is helaas niet toereikend om dit alles mogelijk te maken. Daarom vragen wij van alle ouders een vrijwillige bijdrage om deze kosten te kunnen betalen.

Elk schooljaar wordt inzichtelijk gemaakt en toegelicht hoe hoog de vrijwillige ouderbijdrage is en uit welke onderdelen de bijdrage is opgebouwd. De MR heeft met de opbouw van de vrijwillige ouderbijdrage ingestemd. Wij hopen dat alle ouders deze bijdrage willen betalen.

Wij merken volledigheidshalve nog op dat het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage de toelating tot de school en de deelname aan het onderwijs, de activiteiten en de examens niet belemmert. Al het voorgeschreven lesmateriaal wordt gratis verstrekt. 

Wat doen we met de ouderbijdrage?

Activiteiten die binnen de vrijwillige ouderbijdrage vallen zijn o.a.:
• Werkkleding en veiligheidsmiddelen voor de praktijklessen
• Verbruiksmaterialen praktijklessen
• Kopieerkosten voor de leerlingen
• ICT-faciliteiten
• Kosten voor bewijzen en certificaten
• Kosten beschikbaar stellen kluisje
• Kennismakingsactiviteiten bij de start van het schooljaar
• Vieringen zoals kerst e.a.
• Sportdagen
• Deelname Cultuurtraject en CJP Cultuurkaart
• Op peil houden van de (digitale) bibliotheek
• Kosten ongevallenverzekering

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat van de school. De besteding van de ontvangen vrijwillige ouderbijdrage worden jaarlijks door de schoolleiding verantwoord aan de MR en worden opgenomen in de jaarrekening van Accent.

Schoolboeken

Vanuit de overheid ontvangt de school ieder jaar een bedrag voor de aanschaf van lesboeken en digitale lesmethoden. Deze kosten hiervoor worden daarom niet aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen doorbelast. De leerling hoeft dus zelf geen boekenpakket aan te schaffen.

Werkweken en excursies

Door de school worden activiteiten zoals werkweken, excursies en schoolreisjes georganiseerd. Hiervoor ontvangt de school echter geen geld vanuit de overheid. Het aantal en de kosten van deze activiteiten variëren per leerjaar. De kosten hiervoor vallen niet binnen de vrijwillige ouderbijdrage. Ouders/verzorgers betalen de kosten hiervan apart. Ouders/verzorgers van de leerlingen ontvangen hierover ieder jaar nadere informatie van de school. Deelname aan een van deze activiteiten is pas mogelijk nadat de kosten hiervoor volledig aan de school betaald zijn door ouders/verzorgers of wanneer op enige andere wijze aan de betaling is voldaan.

Schoolverzekering

Onze leerlingen zijn via een collectieve verzekering van CVO tijdens de ingeplande lestijd verzekerd voor ongevallen en schade. Dit geldt dus ook tijdens werkweken, excursies en stage (mits er sprake is van een getekende stageovereenkomst). De school is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van persoonlijke eigendommen, tenzij er bijvoorbeeld sprake is van (aantoonbare) diefstal uit een afgesloten kluisje op school. 

Tegemoetkoming studiekosten

Ouders/verzorgers met een minimuminkomen kunnen via de gemeente waarin zij wonen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten voor de ouderbijdrage en excursie/werkweekkosten. De daarvoor bestemde aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij de woongemeente. Ook is het vaak mogelijk om via de Stichting Leergeld financiële ondersteuning voor deel­name aan activiteiten op de school te krijgen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over Stichting Leergeld en het indienen van een aanvraag op www.leergeld.nl.

betalen Vrijwillige Ouderbijdrage

Met instemming van de medezeggenschapsraad is de vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar vastgesteld op € 50,-. Dit bedrag is gelijk voor alle leerlingen van Accent Praktijkonderwijs.

De bijdrage van € 50,- kunt u overmaken naar IBAN nummer: NL90INGB0004213438 t.n.v. CVO Accent-Bureau o.v.v.:
• ouderbijdrage Accent Praktijkonderwijs + locatie
• de naam van de leerling
• zijn/haar klas

U kunt het bedrag ook bij de administratie van de school betalen. U ontvangt dan een kwitantie als betalingsbewijs.

Veelgestelde vragen

Welke kosten worden extra doorberekend?

Dit zijn onder andere de kosten voor excursies en werkweken. Het aantal excursies varieert per school en per leerjaar. De scholen ontvangen geen vergoeding voor deze activiteiten vanuit het rijk. Daarom zijn aan de deelname kosten verbonden.

Zijn er ook extra kosten voor het aanschaffen van boeken of laptops?

Nee. Vanuit de rijksoverheid ontvangt de school jaarlijks een bedrag voor de aanschaf van lesboeken en digitale middelen. Dit is voldoende, zodat er geen kosten hiervoor aan u doorberekend worden.